Algemene voorwaarden

Als je een bestelling plaatst bij Wear for Love ga je akkoord met de volgende voorwaarden;

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wear for Love en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou en Wear for Love.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Wear for Love zijn in te zien en op jouw verzoek zo spoedig mogelijk (via e-mail) kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op die op www.wearforlove.nl vermeld staan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Wear for love kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – De prijs

3.1 Alle prijzen van aangeboden diensten en producten van Wear for Love zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten worden apart vermeld voorafgaand van de bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het bedrag en bestemming van de geplaatste order.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Wear for Love maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wear for Love niet.

4.3 Het aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Wear for Love en jou komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Wear for Love bevestigd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.

5.3 Wijzigen van een order kan alleen op goedkeuring van Wear for Love.

5.4 Bij het annuleren van de order brengt Wear for Love €1,95 transactie kosten in rekening.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten bij Wear for Love heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

6.2 Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht zal Wear for Love binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren onder de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor je eigen rekening.

6.4 Beauty producten, sieraden zoals haaraccessoires en oorbellen, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Wear for Love.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Wear for Love staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de op de website beschreven specificaties.

7.2 Wear for love garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

7.3 Zodra je een bestelling van Wear for Love ontvangt vragen wij je de producten te onderzoeken op kwantiteit en kwaliteit. Zo weet je zeker dat je de juiste bestelling hebt ontvangen en dat deze geen gebreken bevat.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Wear for Love zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.1 De bestelling wordt bij je thuis afgeleverd, tenzij je op de Website hebt aangegeven dat je de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd wilt hebben. De leveringstermijn is maximaal 5 dagen.

8.2 Levertijden voor artikelen die op voorraad zijn; Hier geldt een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Wear for Love je tijdig op de hoogte stellen van de te verwachten levertijd en je de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.

8.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvang je hiervan uiterlijk één week nadat je een bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Wear for Love het bedrag dat betaald is zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Wear for Love.

8.5 Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze jou ter beschikking worden gesteld.

8.6 Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.

8.7 Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.

8.8 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 dagen heb je het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Wear for Love te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan jou geretourneerd.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Wear for Love blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat je de koopprijs volledig hebt voldaan.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Bij Wear for Love kun je voor verschillende betalingsmogelijkheden kiezen.

10.2 Wear for Love gaat pas over tot levering wanneer de betaling hiervoor volledig is ontvangen bij Wear for Love.

10.3 Betaal je per bankoverschrijving, dan wordt een bestelling maximaal 5 dagen voor je gereserveerd. Is de betaling na 5 dagen nog niet ontvangen, dan krijg je van ons een herinnering per e-mail. Als niet binnen 1 dag op de mail gereageerd wordt, gaat de kleding weer terug in de verkoop.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 Wear for Love beschikt over een klachtenprocedure. Heb je een klacht dan kun je dit kenbaar maken via [email protected] of via een brief naar het adres van Wear For Love.

11.2 Klachten over geleverde producten moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wear for Love, nadat je de gebreken hebt geconstateerd. Na 7 dagen nemen wij de klacht niet meer in behandeling.

11.3 De ingediende klachten bij Wear for Love worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

Artikel 12 – Ruilen /Retourneren

12.1 Ruilen behoort tot de mogelijkheid onder de volgende voorwaarden; het product mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestuurd. De verzendkosten voor retournering zijn voor jou als koper. Wil je niet ruilen maar alleen retourneren? Dan vergoeden wij het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten. We zullen het bedrag binnen 10 dagen op jouw rekening storten.

12.2 Beauty producten, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Wear for Love.

Artikel 13 – Gegevens

13.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

13.2 Wear for Love garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.

13.3 Wear for Love zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mail adres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

13.4 Je kunt altijd je eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 14 – Auteursrecht / Copyright

14.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Wear for Love waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, liggen bij Wear for Love en de fabrikanten van de betreffende producten.

Artikel 15 – Identiteit van Wear for Love

Wear for Love
Haagdijk 48
4811TT Breda
Telefoonnummer: +31 (0)76 7370 250
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 52336042
BTW-identificatienummer: NL850400636B01

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1 Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT en bevoegde rechter

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Wear for Love aangepast worden. Wear for Love adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.